Regulamin

 

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 • Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia i korzystania z usług wypożyczania przez Wypożyczalnię. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.mmshow.pl
 2. Właścicielem Wypożyczalni jest Katarzyna Krucz, prowadzący/a działalność gospodarczą pod firmą: M&M Show, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej i adres do doręczeń: ul. Warszawska 1A/1, 09-150 Czerwińsk Nad Wisłą, NIP: 567-190-93-90, REGON: 366969269. Siedziba Wypożyczalni znajduje się w Warszawie.
 3. Złożenie zamówienia wypożyczenia jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez osobę wypożyczającą („Wypożyczający”) postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Wypożyczalnię na zasadach określonych w §3 Regulaminu.
 • Korzystanie z usług Wypożyczalni
 1. Korzystanie z usług Wypożyczalni odbywa się na podstawie pisemnej Umowy wypożyczenia zawartej przez Wypożyczalnię z osobą wypożyczającą. Szczegółowe zasady wypożyczania, warunki płatności oraz zasady ponoszenia odpowiedzialności reguluje Umowa wypożyczenia.
 2. Wypożyczającym może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca polskie obywatelstwo oraz dowód osobisty.
 3. Opłaty związane z korzystaniem z usług Wypożyczalni określone są w Cenniku Wypożyczalni dostępnym na stronie internetowej mmshow.pl
 4. Wypożyczalnia jest czynna w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Odbiór i zwrot wypożyczonego sprzętu odbywa się wyłącznie w godzinach pracy Wypożyczalni.
 5. Złożenie zamówienia wypożyczenia jest możliwe poprzez stronę internetową mmshow.pl , telefonicznie pod nr 690-050-021, lub na miejscu. W zamówieniu wypożyczenia należy podać: Rodzaj wypożyczanego sprzętu oraz termin wypożyczenia i zwrócenia.
 6. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Wypożyczalni nie będzie możliwe wypożyczenie sprzętu zamówionego przez Wypożyczającego – Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość zmiany zamówienia poprzez zaoferowanie do wypożyczenia sprzętu o podobnych parametrach. Brak sprzeciwu Wypożyczającego poczytuje się za akceptację zmiany.
 7. Wypożyczenie sprzętu o wartości przekraczającej 1000 zł uzależnione jest od wniesienia kaucji gwarancyjnej na warunkach określonych w umowie wypożyczenia. Wypożyczenie sprzętu o wartości nieprzekraczającej 1000 zł uzależnione jest od wniesienia kaucji gwarancyjnej na warunkach określonych w Umowie wypożyczenia albo od okazania przez Wypożyczającego jego dowodu osobistego pracownikowi Wypożyczalni i zezwolenia skserowania dowodu. Kserokopia dowodu osobistego służy wyłącznie do potwierdzenia tożsamości Wypożyczającego i zostaje zwrócona lub zniszczona po zakończonej usłudze wypożyczenia. 
 • Dane osobowe
 1. Katarzyna Krucz prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: M&M Show, adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej i adres do doręczeń: ul. Warszawska 1A/1, 09-150 Czerwińsk Nad Wisłą, NIP:567-190-93-90, REGON:366969269, jest Administratorem danych osobowych Wypożyczających.
 2. Dane osobowe Wypożyczających będą przetwarzane:
 3. w celach związanych z przygotowaniem dla Wypożyczającego zamówionego przez niego sprzętu do wypożyczenia, na podstawie zgody wyrażonej przez Wypożyczającego zgodnie z §1 ust. 3 Regulaminu (podstawa z art. 6 ust. 1 pkt a RODO);
 4. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora;
 5. w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym obowiązków wynikających z przepisów podatkowych lub rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
 6. Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Wypożyczających: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 7. Administrator może udostępniać dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
 8. podmiotom lub organom w sytuacjach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa;
 9. firmom kurierskim lub pocztowym, etc.
 10. Administrator nie przekazuje danych osobowych Wypożyczających poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 11. Administrator przechowuje dane osobowe Wypożyczających do momentu zakończenia czynności związanych z przygotowaniem dla Wypożyczającego zamówionego przez niego sprzętu do wypożyczenia. Dane Wypożyczających, którzy zawarli Umowę wypożyczenia z Wypożyczalnią są przechowywane przez okres:
 12. a) niezbędny do wykonania umowy zawartej z Wypożyczającym,
 13. b) niezbędny dla obrony interesów Administratora (w tym okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy zawartej z Wypożyczającym), lub
 14. okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa.
 15. W zakresie określonym w obowiązujących przepisach, Wypożyczającemu przysługuje:
 16. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 17. b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 18. c) prawo do usunięcia swoich danych;
 19. d) prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych;
 20. e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania swoich danych;
 21. f) prawo do przenoszenia swoich danych.
 22. Podanie danych osobowych przez Wypożyczających jest dobrowolne, jednak niezbędne dla prawidłowego przygotowania zamówienia sprzętu do wypożyczenia oraz wykonania umowy zawartej z Wypożyczalnią.
 23. Wypożyczającemu przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego uprawnionego do kontroli przetwarzania danych osobowych w sytuacjach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 24. Dane osobowe Wypożyczających nie są profilowane w żaden sposób.
 • Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obwiązujące przepisy prawa.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.01.2019r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl