Przykładowa umowa wypożyczeń

PRZYKŁADOWA UMOWA WYPOŻYCZENIA NR […] 

Zawarta w dniu […] […] 2018 r. w […] (dalej „Umowa”) pomiędzy:

 • […], prowadzącym/ą działalność gospodarczą pod firmą: […], adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej i adres do doręczeń: ul. […], […]-[…] […], NIP: […], REGON: […], zwanym/ą dalej w treści umowy „Wypożyczalnią

a

 • […], zamieszkałym/ą przy ul. […], […]-[…] […], PESEL: […], legitymującym się dowodem osobistym seria […] numer […] wydanym przez […], prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: […], adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej i adres do doręczeń: […], NIP: […], REGON: […],zwanym/ą dalej w treści umowy „Wypożyczającym

o następującej treści:

 • 1 Przedmiot Umowy
 1. Przedmiotem Umowy jest określenie zasad i warunków wypożyczenia przez Wypożyczającego od Wypożyczalni sprzętu, którego szczegółowa specyfikacja, zawierająca m.in. dane techniczne oraz wartość Sprzętu, stanowi Załącznik nr 1 do Umowy (dalej „Sprzęt”).
 2. Wypożyczający oświadcza, że znany jest mu stan techniczny Sprzętu, że jest on zdatny do użytku i zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa oraz nie zgłasza do niego żadnych zastrzeżeń.
 • 2 Obowiązki Wypożyczającego
 1. Wypożyczający zobowiązuje się używać Sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem oraz nie dokonywać w nim żadnych zmian.
 2. Wypożyczający nie ma prawa podnajmować Sprzętu ani oddawać go w bezpłatne używanie osobom trzecim.
 • 3 Opłaty
 1. Za wypożyczenie Sprzętu, Wypożyczający zapłaci na rzecz Wypożyczalni opłatę w wysokości […] zł netto (słownie: […] złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień wypożyczenia (dalej „Opłata”). Do ww. kwoty zostanie doliczony należny podatek VAT wg aktualnie obowiązującej stawki.
 2. Zapłata Opłaty następuje z góry za cały okres wypożyczenia, na podstawie rachunku/faktury VAT, wystawionego/-ej przez Wypożyczalnię.
 3. W przypadku odbioru osobistego sprzętu, Opłata jest uiszczana gotówką w kasie Wypożyczalni a w przypadku wypożyczenia wysyłkowego – przelewem na konto bankowe Wypożyczalni nr […] bezpośrednio po złożeniu zamówienia wypożyczenia.
 4. Datę dokonania zapłaty przelewem stanowi data uznania rachunku bankowego Wypożyczalni.
 5. Wypożyczający ponosi wszelkie inne koszty związane z bieżącą eksploatacją Sprzętu.
 • 4 Kaucja
 1. Wypożyczający nie wnosi / wnosi kaucję gwarancyjną w kwocie […] zł (słownie: […] złotych 00/100).
 2. Kaucja gwarancyjna wnoszona jest na zabezpieczenie wszelkich roszczeń Wypożyczalni związanych z wykonaniem niniejszej Umowy.
 3. W przypadku odbioru osobistego Sprzętu, kaucja gwarancyjna jest wnoszona gotówką w kasie Wypożyczalni a w przypadku wypożyczenia wysyłkowego – przelewem na konto bankowe Wypożyczalni nr […] bezpośrednio po złożeniu zamówienia wypożyczenia.
 4. Zwrot kaucji gwarancyjnej Wypożyczającemu następuje w terminie […] dni od daty sprawdzenia stanu technicznego i kompletności zwróconego wypożyczonego Sprzętu, w takiej samej formie, w jakiej nastąpiło jej wniesienie, chyba że Wypożyczalnia skorzystała z zabezpieczenia.
 5. Podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej w formie gotówkowej jest przedłożenie przez Wypożyczającego oryginału dowodu wpłaty kaucji gwarancyjnej – druku KP.
 6. Kaucja gwarancyjna nie podlega oprocentowaniu.
 • 5 Czas trwania Umowy. Przekazanie i zwrot Sprzętu
 1. Umowa zostaje zawarta na czas wypożyczenia Sprzętu.
 2. Sprzęt zostaje wydany Wypożyczającemu w dniu zawarcia Umowy, po jej podpisaniu, zapłaceniu Opłaty zgodnie z §3 Umowy oraz zapłaceniu kaucji gwarancyjnej zgodnie z §4 Umowy, jeżeli Wypożyczający jest zobowiązany do jej zapłaty.
 3. Sprzęt zostaje zwrócony do Wypożyczalni w dniu […], do godziny […].
 4. Wypożyczalnia, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od zwrotu Sprzętu przez Wypożyczającego, zobowiązuje się do sprawdzenia jego stanu technicznego i kompletności.
 5. Wypożyczalnia może odmówić przyjęcia Sprzętu, jeżeli jego uszkodzenia będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty równowartości Sprzętu, według rachunków przedstawionych przez Wypożyczalnię.
 • 6 Odpowiedzialność
 1. Wypożyczający ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypożyczony Sprzęt do pełnej wartości z tytułu utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Sprzętu. Wypożyczający jest obowiązany niezwłocznie powiadomić na piśmie Wypożyczalnię o utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu Sprzętu.
 2. W przypadku, gdy w wyniku sprawdzenia, o którym mowa w §5 ust. 4 Umowy, Wypożyczalnia stwierdzi powstanie usterek lub zniszczenie Sprzętu, poinformuje o tym Wypożyczającego w formie pisemnej i wezwie go do zapłaty kosztów naprawy Sprzętu albo równowartości Sprzętu w przypadku jego zniszczenia, według przedstawionych rachunków.
 • 7 Kary umowne
 1. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu Sprzętu, Wypożyczalnia ma prawo naliczyć Wypożyczającemu karę umowną za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w zwrocie Sprzętu w wysokości równej opłacie za wypożyczenie Sprzętu należnej za jeden dzień wypożyczenia, ustalonej zgodnie z §3 ust. 1 Umowy.
 2. Wypożyczalnia może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
 • 8 Dane osobowe

Wypożyczający oświadcza, że zapoznał się z informacjami dot. przetwarzania jego danych osobowych przez Wypożyczalnię znajdującymi się w Załączniku nr 2 do Umowy – Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych.

 • 9 Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. W przypadku wszelkich sporów wynikających z Umowy będą one rozstrzygane przez Sąd miejscowo właściwy ze względu na siedzibę Wypożyczalni.
 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, jej rozwiązanie za zgodą obu stron oraz oświadczenia dotyczące wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Integralną częścią Umowy są wymienione w niej załączniki.
 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

 

 

 

____________________________                                       ____________________________

                Wypożyczalnia                                                                    Wypożyczający

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Specyfikacja Sprzętu,
 2. Załącznik nr 2 – Klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl